Privacy- en cookieverklaring

[bloginfo info=’name’] respecteert de privacy van haar klanten en relaties en komt hierbij de wettelijke verplichtingen na die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; ook wel General Data Protection Regulation (GDPR)) daar aan stelt.

Middels deze beknopte privacyverklaring willen wij u graag helderheid en transparantie bieden over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) (Artikel 13, lid 2, sub d, van de AVG).

Persoonsgegevens

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens, welke u zelf aan ons verstrekt en noodzakelijk zijn voor het in contact treden. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen om essentiële informatie met betrekking tot de uitvoering van onze diensten te kunnen afstemmen
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
  • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor reclamedoeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke (bijvoorbeeld een medewerker) tussenkomst. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Antagonist: Webhosting
  • Hexon: Voorraadweergave

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen persoonsgegevens met derden

Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website maakt gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren.

Daarnaast maakt de website gebruik van tracking cookies, die bezoekersgedrag volgen en gebruikt kunnen worden voor advertenties en retargeting. Met deze cookies worden ook doelgroepsstatistieken op een geanonimiseerde wijze verzameld om advertenties gerichter te kunnen plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stellen, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons toesturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Aanpassing Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacy Statement

[bloginfo info=’name’] respects the privacy of its customers and relations and thereby complies with the legal obligations that the General Data Protection Regulation (GDPR) sets.

With this privacy statement we would like to offer you clarity and transparency about how we handle personal data.

For specific questions and/or comments, contact us.

In addition, you have the right to submit a complaint to the supervisory authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

Personal data

We only process the personal data that you provide us and which are necessary for getting into contact. No special additional personal data is processed.

For what purpose do we process personal data

We process your personal data for the following purposes:

  • Contacting you to exchange essential information regarding our services
  • The actual performance of our services
  • Your data can be used for advertising purposes

Automated decision making

No decisions are made on the basis of automated processing regarding matters that may affect people. This concerns decisions made by computer programs or systems, without human (for example, an employee) intervention. We use the following computer programs or systems:

  • Antagonist: Web hosting
  • Hexon: Stock view

Retention period for personal data

We do not store your personal data longer than is necessary to achieve the purposes for which your data are collected.

Sharing personal data with third parties

When we provide your information to third parties, we ensure (through an agreement) that your information is not used for purposes other than those specified in the agreement. We also agree that your data will be deleted as soon as it is no longer needed.

We do not sell your information to third parties and only provides information if this is necessary for the execution of its services or to comply with a legal obligation.

Cookies

Our website uses technical, functional and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The use of cookies is necessary for the technical operation of the website and your ease of use. These ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. With this we can also optimize the functioning of the website.

In addition, the website uses tracking cookies, which track visitor behavior and can be used for advertisements and retargeting. With these cookies, target group statistics are also collected in an anonymous manner in order to be able to place advertisements in a more targeted manner.

You can opt out of cookies by setting your internet browser correctly so that it no longer stores cookies. You can also delete all previously saved information via your browser settings.

View, modify or delete your data

You have the right to view, correct and / or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by us.

You are entitled to data transferability. You can submit a request to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to us. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your passport.

Adjustment of Privacy Statement

We reserve the right to adjust this privacy statement. Changes will be published on this website.